Dokumenty zespołu


1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z siedzibą ul. Szkolna 3 w Kętach.
2. Dane osobowe zawarte w Deklaracji potwierdzenia woli przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r. Nr 119, s. 1).
3. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zespole jest dostępna w punkcie zbierania danych, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach www.zsp3.edukacja.kety.pl.

— 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3  z siedzibą w Kętach, ul. Szkolna 3.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się: www.zsp3.edukacja.kety.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem: zsp3@edukacja.kety.pl.

Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

edukacja wczesnoszkolna

język angielski 1

język angielski  2

język angielski  3

Religia kl 1 

Historia
Przyroda
Polski
Plastyka
Niemiecki
Matematyka
Muzyka
Religia
Informatyka
Angielski
Wf
Technika

Informatyka
Plastyka
Matematyka
Biologia
Geografia
Muzyka
Angielski
Polski
Wf
Historia
Technika
Niemiecki

Informatyka
Historia
Polski
Angielski
Geografia
Matematyka
Plastyka
Biologia

WF
Muzyka
Niemiecki
Technika

Historia
Polski
Geografia
Chemia
Biologia
Informatyka
Plastyka
Niemiecki
Fizyka
Matematyka
Muzyka
Religia
Angielski
Wf

Informatyka
Matematyka
Polski
Historia
WOS 
Chemia
Biologia
Geografia
Angielski
Wf
    Fizyka    
EDB
Niemiecki